Założenie spółki w Hiszpanii – rodzaje spółek

Założenie spółki w Hiszpanii, może odbywać się na różne sposoby, m.in.:praca

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad Limitada, SL)

Do najpopularniejszych form działalności w Hiszpanii zalicza się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Może ona zostać powołana zarówno przez jedną, jak i również kilka osób fizycznych lub prawnych. Minimalny kapitał założycielski w tym przypadku wynosi najczęściej 3006€ i może być podzielony na udziały o jednakowej wartości. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną, która przeznaczona jest szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. A odpowiedzialność wspólników ogranicza się przede wszystkim do wysokości wniesionego kapitału.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nowe przedsiębiorstwo (Sociedad Limitada Nueva Empresa, SLNE)

Jest to stosunkowo nowa forma spółki powstała w 2003 r. w celu ułatwienia zakładania spółek.  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nowe przedsiębiorstwo można zarejestrować zaledwie w ciągu jednej doby od przedłożenia do Rejestru Handlowego potwierdzonego notarialnie dokumentu elektronicznego, który zawiera umowę spółki. Wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne, których liczba nie jest większa niż 5 osób. Co ważne, że prawo nie dopuszcza jednoczesnego uczestnictwa w zarządzie więcej niż 1 spółki. Minimalny kapitał zakładowy w tym przypadku wynosi 3012€, a maksymalny 120202€. W sytuacji przekroczenia tego limitu zachodzi obowiązek przekształcenia w inny rodzaj spółki. Jeśli chodzi o kapitał zakładowy, to może być on wniesiony jedynie w formie gotówkowej.

Spółka akcyjna (Sociedad Anónima, SA)

Ta spółka w Hiszpanii może być założona przez co najmniej 3 wspólników, którzy wniosą do niej nie mniej niż 25% kapitału minimalnego. Zakładanie spółki akcyjnej w Hiszpanii jest jedną z form działalności gospodarczej, która jest korzystna zarówno dla średnich, jak i również dużych przedsiębiorstw. Spółka akcyjna posiada obowiązek odprowadzania podatku od spółek, a odpowiedzialność jej wspólników ogranicza się jedynie do wysokości wniesionego kapitału. W przypadku, gdy biznes w Hiszpanii posiada zamiar funkcjonowania na giełdzie, jako bank lub emitent obligacji, założenie tego rodzaju spółki nie będzie prawnie dozwolone i będzie wymagało zatrudnienia odpowiednich ekspertów i audytorów.

Spółka komandytowa (Sociedad Comanditaria, SC)

Spółka komandytowa w Hiszpanii, podobna jest do spółki komandytowej, jaką spotkać można w prawie polskim. W skład spółki wchodzą komplementariusze, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność jeśli chodzi o własny majątek, a także co najmniej jeden komandytariusz z ograniczoną odpowiedzialnością. Komplementariusze posiadają prawo do reprezentowania i zarządzania spółką.

Oddział lub przedstawicielstwo

Jeśli chodzi o rejestrację przedsiębiorstwa, pierwszy krok w tym kierunku, powinien dotyczyć wpisu do Rejestru Handlowego. Należy w tym celu przedstawić przetłumaczone i zalegalizowane dokumenty, które będą potwierdzeniem istnienia spółki polskiej, aktualnie posiadany statut, skład zarządu oraz umowę o założeniu filii.